Afbeelding
hout achtergrond

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HOUTHANDEL WIENEN

Onderhavige voorwaarden zijn de algemene voorwaarden voor alle werkzaamheden uitgevoerd door HOUTHANDEL WIENEN met maatschappelijke zetel te Senator A. Jeurissenlaan 1050, 3520 Zonhoven en gekend in de KBO onder het nummer BE0445.002.247. 

Artikel 1 – ALGEMEEN 

1.1. Deze hiernavolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding/offerte uitgaande van en op elke overeenkomst aangegaan door Houthandel Wienen. 
1.2. Enkel deze voorwaarden beheersen de relatie tussen Houthandel Wienen en de klant, die bij opdrachtverstrekking bevestigt kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en erkent deze integraal te aanvaarden. Zo er uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een bijzondere overeenkomst, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen, primeren de bepalingen van deze algemene voorwaarden steeds op deze van de klant, dewelke aldus worden uitgesloten en dit ongeacht de datum van kennisname van deze algemene voorwaarden door de klant. 
1.3. Indien een situatie zich voordoet dewelke niet geregeld werd in onderhavige algemene voorwaarden, dient deze geïnterpreteerd te worden conform het gemene recht rekening houdende met de geest van deze algemene voorwaarden. De eventuele nietigheid van één van deze voorwaarden heeft niet de nietigheid van de andere clausules en van het contract tot gevolg. Ingeval van nietigheid van één of meerdere van de clausules van de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden hierbij verbinden partijen zich er toe deze te vervangen door een clausule die zo nauw als mogelijk aansluit bij de nietige clausule(s) en die wel geldig zijn. 

Artikel 2 - OFFERTES – BESTELLINGEN – OVEREENKOMSTEN 

2.1. Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De aanbiedingen en/of offertes van Houthandel Wienen zijn gebaseerd op de door de Klant verstrekte gegevens. De prijzen vermeld in de offerte zijn, behoudens expliciet anders vermeld in de offerte, exclusief B.T.W. en andere lasten. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan waardoor de productiekosten en / of leveringskost meer dan 10% zou stijgen, onafhankelijk van de wil van Houthandel Wienen, behoudt deze zich het recht voor de prijzen overeengekomen met de klant op evenredige wijze aan te passen. 
2.2. Behoudens andersluidend beding zijn de offertes geldig 14 dagen vanaf de datum dewelke op de offerte is vermeld. Na deze periode kan de klant geen aanspraak meer maken op de vermeldingen van eender welke aard dan ook, dewelke in de offerte vermeld werden. Indien voor verschillende posten een aparte prijs is opgegeven, geldt deze enkel voor zover de offerte in zijn geheel aanvaard wordt. Indien deelposten worden opgeteld is het opgetelde eindresultaat louter informatief en wanneer er een fout is in de optelling zou zijn, hebben wij het recht om het bedrag dat door een juiste optelling wordt bekomen aan te rekenen en dus de vergissing recht te zetten. 
2.3. Het voorwerp van de overeenkomst is beperkt tot hetgeen schriftelijk werd bepaald. Meerwerken en/of wijzigingen, die mondeling of schriftelijk werden opgedragen, worden bijkomend gefactureerd. In afwijking van artikel 1793 BW kunnen meerwerken met alle mogelijke middelen worden bewezen. 
2.4. Houthandel Wienen houdt zich het recht voor om na het opmaken van de offertes en prijsopgaven, doch voor de totstandkoming van de overeenkomst zijn offerte en prijsopgave te annuleren indien de prijzen van zijn onderaannemers/toeleveranciers op basis waarvan de offertes en prijsopgaven werden opgesteld, niet meer dan 15% wijzigen en dit zonder kosten of vergoeding. Indien de prijsstijging meer dan 15% bedraagt, beschikken zowel Houthandel Wienen als de klant over het recht de overeenkomst te annuleren zonder vergoeding. De klant heeft het recht om binnen de 8 dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst op te zeggen. 
2.5. Elke wijziging van de opdracht of de bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren en dient steeds door Houthandel Wienen schriftelijk te worden aanvaard. Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de vermoedelijke leverings- en/of uitvoeringstermijnen vervallen en/of verschuiven. De klant aanvaardt dat dit op geen enkele wijze enige fout in hoofde van Houthandel Wienen kan uitmaken. 

Artikel 3 - PRIJZEN 

3.1. Prijzen worden opgegeven in euro en zijn steeds exclusief B.T.W. De toegepaste prijs zal die zijn van het tarief in voege op de dag van de levering. Elke verhoging van het B.T.W. - tarief of van een andere belasting van welke aard ook tussen de bestelling en de uitvoering zal ten laste van de klant vallen, zelfs wanneer de prijs inclusief B.T.W. werd overeengekomen. 
3.2. De overeenkomst is gesloten aan de op de offerte vermelde prijzen en de daarin voorziene betalingswijze, behoudens in geval van onderling overeengekomen afwijkingen van de oorspronkelijke offerte. 
3.3. Een afwijking tussen het bedrag in de offerte en/of prijsopgave en het uiteindelijk gefactureerde bedrag ingevolge bv. (1) onvoorziene wijzigingen in de werkzaamheden, (2) een stijging van de fiscale tarieven, sociale lasten, (3) een stijging in waarde van de goederen, (4) onjuiste hoeveelheden in de periode tussen het aangaan van de overeenkomst en/of de bestelbon en de datum van levering van diensten, zal in geen geval aanleiding kunnen geven tot nietigverklaring van de tot stand gekomen overeenkomst, noch tot weigering van betaling door de klant, noch tot gerechtelijke vervolging van Houthandel Wienen die in het geval van een prijsstijging van minder dan 15% het recht heeft om zijn prijs, zoals geoffreerd aan te passen. Indien de prijsstijging meer dan 15% bedraagt, beschikken zowel Houthandel Wienen als de klant over het recht de overeenkomst te annuleren zonder vergoeding. De klant heeft het recht om binnen de 8 dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst op te zeggen. 

Artikel 4 – ANNULEREN 

4.1. Elke annulering van een opdracht of bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door Houthandel Wienen. 2 
4.2.In het geval van een annulering is de klant, naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties en gemaakte kosten, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het totale offertebedrag, onverminderd de mogelijkheid voor Houthandel Wienen om een hogere schadevergoeding te vorderen. Wordt de overeenkomst door Houthandel Wienen geannuleerd zonder gerechtvaardigde reden, dan zal deze een gelijke vergoeding verschuldigd zijn aan de klant. 
4.3. De door de klant betaalde voorschotten blijven in elk geval verworven en worden niet terugbetaald. 
4.4. Indien de klant na ondertekening van de offerte en/of tijdens de uitvoering van de werken bepaalde posten zoals voorzien in de offerte niet langer wenst op te nemen, is de klant hiervoor een vergoeding van 10% van de offertepost verschuldigd. 
4.5. Voor zover Houthandel Wienen goederen tot stand heeft gebracht overeenkomstig de specificaties van de Klant en die duidelijk persoonlijk van aard zijn, kan de Klant de overeenkomst annuleren tot 24u na ondertekening van de opdracht of bestelling, hierna is annuleren niet meer mogelijk. In het geval van een annulering is de Klant een vergoeding verschuldigd overeenkomstig artikel 4.2. 

Artikel 5 – BETALING 

5.1. De facturen zijn contant betaalbaar, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Facturen worden geacht aanvaard te zijn, indien zij niet binnen de 8 dagen schriftelijk worden geprotesteerd 
5.2. Dat Indien de koper een consument is zal en bij gebreke aan betaling op de vervaldatum van de factuur, de consument een eerste maal kosteloos wordt aangemaand. Bij niet betaling 14 kalenderdagen na ontvangst van deze eerste aanmaning, zullen er interesten en een schadebeding worden aangerekend overeenkomstig artikel XIX.4 Wetboek Economisch Recht. Laatijdigheidsintresten worden begroot aan de wettelijke interestvoet. Het schadebeding bedraagt: Voor hoofdsommen tot 150,00 EURO: 20,00 EURO; Voor hoofdsommen tussen 150,01 EURO en 500,00 EURO: 30,00 EURO + 10% van het factuurbedrag; Voor hoofdsommen meer dan 500,01 EURO: 65,00 EURO + 5% van het factuurbedrag met een maximum van 2.000,00 EURO Forfaitair. Bovendien zal er voor elke tweede en bijkomende herinnering een kost verschuldigd zijn van 7,50 EURO. Indien Houthandel Wienen bedragen verschuldigd zou zijn aan de klant zal een gelijkaardige regeling van toepassing zijn, waarbij de klant een eerste maal Houthandel Wienen kosteloos dient aan te manen, waarna de klant aanspraak kan maken op dezelfde schadebeding en intresten, indien dan betaling zou uitblijven; Dat Indien de koper een professioneel is deze van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het openstaand saldo verschuldigd is evenals verwijlintrest aan 12% per jaar vanaf de vervaldag van de factuur (indien de wettelijke intrestvoet hoger is wordt deze toegepast). Bovendien worden advocaatkosten, en eventuele andere relevante invorderingskosten, gemaakt voor de inning van openstaande facturen, in rekening gebracht ten laste van de Klant. 
5.3. In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden (1) alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar, (2) vervallen alle betalingsmodaliteiten van rechtswege, (3) vervallen alle kortingen en (4) heeft Houthandel Wienen het recht om, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd zijn aanspraak op schadeloosstelling. 

Artikel 6 - LEVERING EN UITVOERING 

6.1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen, worden de leverings- en uitvoeringstermijnen slechts ter indicatie gegeven en zijn zij geenszins bindend. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan evenwel nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om het product in ontvangst te nemen. Gedeeltelijke leveringen zijn steeds toegestaan. De uitvoerings- en leveringstermijn zal pas ingepland kunnen worden na ontvangst van de betaling van het voorschot en na overhandiging door de klant van alle dienstige stukken waarvan is aangegeven dat deze nodigzijn en in het geval van vertraging, zal tevens de uitvoerings- en leveringstermijn opschuiven in verhouding hiermee. 
6.2. In geval van plaatsing door Houthandel Wienen, is de klant verantwoordelijk voor de goede bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien dit niet het geval is en Houthandel Wienen ziet ter plaatse de mogelijkheid om dit alsnog te bewerkstelligen, behoudt Houthandel Wienen zich het recht voor om bijkomende kosten in regie aan te rekenen. 
6.3. Alle risico’s gebonden aan de goederen (o.a. verlies, diefstal, vernietiging of beschadiging) gaan over op de klant van zodra zij de werkplaats van Houthandel Wienen verlaten. 
6.4. In geval van weigering van afname of indien er een vertraging van de levering is ten gevolge van een schorsing van een bestelling waarvoor de klant of derden verantwoordelijk zijn, kunnen stockeringskosten ten laste worden gelegd van de klant, dit onverminderd het recht van Houthandel Wienen om de overeenkomst te ontbinden. 

Artikel 7 - ONVOORZIENBARE OMSTANDIGHEDEN 

7.1 Overmachtssituaties, zijnde elke gebeurtenis waarover Houthandel Wienen of haar leveranciers redelijkerwijze geen controle heeft, en waaronder niet-limitatief begrepen wordt: ongevallen, ziekte, brand, oorlogsdaden, stakingen, lock-outs, lockdown, opstanden, vertragingen bij leveranciers, gebrek aan vervoermateriaal, situaties waarin redelijker wijze verbintenissen niet uitgevoerd kunnen worden enz., zowel in het binnen- als in het buitenland, bevrijden Houthandel Wienen voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van de uitvoering van haar verbintenissen. 
7.2 Indien Houthandel Wienen bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Houthandel Wienen gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. 

Artikel 8 - EIGENDOMSVOORBEHOUD – EXCEPTIE VAN NIET-UITVOERING – RETENTIERECHT

8.1. De geleverde goederen blijven eigendom van Houthandel Wienen tot de volledige betaling van de prijs en van de bijkomende prestaties, inclusief eventuele schadebedingen en interesten, zelfs indien de goederen werden gewijzigd of geïncorporeerd. 
8.2. Houthandel Wienen behoudt zich het recht voor zonder verdere verwittiging of ingebrekestelling haar prestaties op te schorten in geval van een onbetaald gebleven factuur. 
8.3. Houthandel Wienen behoudt zich een retentierecht voor in geval van een onbetaald gebleven factuur. 

Artikel 9 – AANVAARDING 

9.1. De werken en goederen worden geacht aanvaard te zijn, behoudens nauwkeurig omschreven en gedetailleerde klacht die Houthandel Wienen bereikt bij aangetekend schrijven uiterlijk binnen 8 kalenderdagen na levering en/of plaatsing, en in elk geval bij ingebruikname. Na het verstrijken van deze termijn zijn alle zichtbare gebreken gedekt en worden zij geacht aanvaard te zijn door de klant. 3 
9.2. De ondertekening van een werkbon geldt als bevestiging van de conformiteit tussen de bestelde en de geleverde en geplaatste goederen. De ondertekening van een werkbon dekt alle zichtbare gebreken, d.w.z.. alle gebreken die de klant op het ogenblik van de levering/plaatsing had kunnen vaststellen bij een aandachtige controle. 

Artikel 10 – GARANTIE 

10.1. Onmiddellijk na ontvangst van de zending dient de klant na te gaan of de ontvangen hoeveelheid overeenstemt met de aangekochte hoeveelheid. Klachten betreffende de hoeveelheid of de toestand van de geleverde goederen dienen binnen de 5 dagen na ontvangst van de zending aan Houthandel Wienen toe te komen per aangetekend schrijven. 
10.2. Voor alle zichtbare gebreken, die vallen buiten de wet op de garantie op consumptiegoederen, geldt dat deze klachten over gebreken, op straffe van verval, uiterlijk 2 dagen na ontvangst van de goederen (ingeval van zichtbare gebreken) en uiterlijk 2 dagen na ontdekking (ingeval van verborgen gebreken) door middel van een gemotiveerd aangetekend schrijven aan Houthandel Wienen dienen te worden gemeld. Het gebruik, het bewerken of de eventuele voortverkoop van de goederen doet eventuele aansprakelijkheid van Houthandel Wienen teniet. Klachten met betrekking tot verborgen gebreken zijn slechts ontvankelijk indien zij in een voldoende gemotiveerd schrijven, op de bestelling en / of op de CMR vrachtbief, bij Houthandel Wienen toekomen. De desbetreffende factuur zal slechts gecrediteerd worden zo de goederen binnen de 7 werkdagen na de leveringsdatum aan Houthandel Wienen (mits diens toestemming) werden terugbezorgd. Klachten geven de Klant nimmer het recht de nakoming van zijn verplichtingen jegens Houthandel Wienen op te schorten, noch het recht om de volledige bestelling of levering te annuleren. Indien de klacht gegrond is, zal de maximale aansprakelijkheid van Houthandel Wienen in elk geval de aankoopprijs van het product niet overschrijden zoals bepaald in de individuele garantievoorwaarden. 

Artikel 11 – AANSPRAKELIJKHEID 

11.1. Houthandel Wienen is niet aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, schade door vertraging, gederfde winst en gebruiksderving, schade aan derden, gevolgschade en/of enigerlei onrechtstreekse schade 
11.2. Houthandel Wienen is niet aansprakelijk voor schade ingevolge overmacht, fouten en/of nalatigheden van de klant en zijn juridische dan wel feitelijke aangestelden (o.a. verkeerd gebruik), of enige andere externe oorzaak. 
11.3. Iedere aansprakelijkheid en/of gehoudenheid van Houthandel Wienen is steeds beperkt tot het bedrag van de betreffende factuur voor de levering van plaatsing van de goederen, exclusief B.T.W., zonder rekening te houden met de oorzaak en de omvang van de schade. 

Artikel 12 – ONTBINDING 

12.1. Elk der partijen kan de overeenkomst beëindigen per aangetekende en gemotiveerde ingebrekestelling, indien de andere partij niet aan zijn verplichtingen conform deze overeenkomst voldoet en deze zijn verzuim niet regulariseert binnen een termijn van 15 dagen na ontvangst van de aangetekende ingebrekestelling. In dat geval zal men een schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% van het totale offertebedrag, onverminderd de mogelijkheid om een hogere schadevergoeding te vorderen. 
12.2. Elk der partijen mag de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden beschouwen ingeval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie, vereffening of kennelijk onvermogen van de andere partij. 
12.3. Elk der partijen kan de overeenkomst eenzijdig beëindigen door middel van een aangetekend schrijven, indien de periode van overmacht zoals omschreven in artikel 7 langer duurt dan 9 maanden. 
12.4. De tot op het moment van beëindiging van de overeenkomst uitgevoerde werken dienen wel door de klant betaald te worden, alsook een vergoeding van 10% van de nog niet uitgevoerde werken. 

Artikel 13- HERROEPINGSRECHT 

13.1. De Consument-Klant heeft het recht aan Houthandel Wienen mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed. 
13.2. Indien de Consument-Klant beslist af te zien van de aankoop, dienen de goederen op eigen kosten en in de originele verpakking terug te worden gestuurd binnen de genoemde bedenktermijn. Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 
13.3. Bovenstaand herroepingssrecht geldt niet voor zover Houthandel Wienen goederen heeft tot stand gebracht overeenkomstig de specificaties van de Klant en die duidelijk persoonlijk van aard zijn of die snel kunnen bederven of en tevens in de gevallen waarin de wet voorziet in een uitzondering op het herroepingssrecht voor zover Houthandel Wienen dit duidelijk in het aanbod en voor het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld. 13.3 Deze uitsluiting van het herroepingsrecht gaat in op het moment van het betalen van het verschuldigde bedrag aan Houthandel Wienen, zelfs als de Klant vooraf betaalt. 

Artikel 14 - PRIVACY – PERSOONSGEGEVENS 

14.1. Alle persoonlijke gegevens die worden verstrekt door de klant worden uitsluitend gebruikt voor het verwezenlijken van opdrachten die de klant heeft toevertrouwd aan de aannemer. Deze gegevens zijn beveiligd ter bescherming en garantie tegen diefstal, hacking, vernietiging of falsificatie. 
14.2. De gegevens van de klant zijn alleen toegankelijk door personen die gemachtigd zijn ze te verwerken en dit uitsluitend in het kader van de opdrachten die de klant heeft toevertrouwd. 

Artikel 15 - TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDHEID 

15.1. Deze overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht; De toepassing van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten voor bestellingen en overeenkomsten die vallen onder de toepassing van onderhavige algemene voorwaarden. 
15.2. Voor alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten zijn enkel de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg- Hasselt bevoegd.